Open Access

Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін “Екологічне право України”, “Земельне право України”, “Аграрне право України”, “Право соціального захисту України”, “Проблеми пенсійного забезпечення в Україні”, “Вирішення трудових спорів”, “Господарськепроцесуальне право України”, “Правове регулювання банкрутства”, “Правові засади створення та діяльності господарських товариств”, “Правова робота в народному господарстві”, “Банківське та біржове право”для студентів 4 курсу денної форми навчання ; Tasks for independent work in "Environmental Law of Ukraine", "Land Law of Ukraine", "Agrarian Law of Ukraine", "Social Security Law of Ukraine", "Problems of Pension Scheme in Ukraine", "Labor Disputes Act", "Economic Procedural Law of Ukraine", " Legal Regulation of Bankruptcy "," Legal Principles of Establishment and Operation of Economic Companies " (2012)

Abstract

Навчально-методичне видання підготовлено з метою забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні окремих навчальних дисциплін. Для самостійної роботи студентам рекомендуються: відповідна наукова та фахова монографічна й періодична література, перелік основних нормативно-правових актів, задачі. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю. The aim of the educational-methodical publication is to provide students’ independent work in certain subjects. For students’ independent work is recommended: corresponding academic and professional monographic and periodical literature, list of basic legal acts of the problem. Teaching materials for students’ independent work provide the possibility of self-control.

Keywords

natural resources, bankruptcy, банкрутство, legal work, господарські товариства, пенсійне забезпечення, environmental managenament, трудові спори, правова робота, labor disputes, екологічні правовідносини, social protection, соціальний захист, природокористування, pension scheme, economic company, природні ресурси, environmental jural relationships

Languages

Ukrainian

Repository

eSNUIR - Electronic Eastern European National University Institutional Repository / Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Export