Search results

758 results

Checking availability at your location

Regioninės politikos įtaka švietimui vėlyvojo modernumo laikotarpiu ; Regional policy influence on education in late modernity period (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Ugdymo kokybės kaip švietimo politikos prioriteto raiška bendrojo lavinimo mokyklų strateginiuose planuose ; Manifestation of educational quality as a priority of educational policy in strategic plans of general education schools (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Elgesio krizių prevencija ir intervencija jav specialiojo ugdymo įstaigose ; Behavioural crisis prevention and intervention in special education facilities in the united states (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Aukštojo mokslo akreditavimo atsiradimo sąlygos: europinis kontekstas ir Lietuvos situacija ; Conditions for introduction of higher education accreditation: european context and Lithuania's case (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Aukštojo mokslo finansavimo reforma ; Higher education funding reform (2012)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Švietimo skyriaus vaidmuo įgyvendinant švietimo reformas: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atvejis ; The role of Department of Education in implementing education reforms: the case study of the Department of Education and Sports of Joniskis municipality admini... (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Multikultūralizmas ir Lietuvos švietimo politika ; Multiculturalism and education policy (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimas švietimo srityje: aukštasis mokslas ; The EU and the Mediterranean region, cooperation in the field of education: higher education (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Švietimo politika ir švietimo kokybė - Baltijos valstybių lyginamoji analizė ir perspektyvos ; Education policy and education quality – comparative analysis and perspectives on the Baltic countries (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Checking availability at your location

Suaugusių švietimo organizavimas: regioninė dimensija ; Organisation of adult education: the regional dimension (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

Lietuvos švietimo reforma: ikimokyklinio ugdymo turinio ir pedagoginių technologijų kaita 1988–2008 m ; Education reform in Lithuania: the change of pre-school education content and educational technologies in years 1988– 2008 (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

13

Aplinkosauginis švietimas kaip viešosios diplomatijos dalis ; Environmental education as a part of public diplomacy (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

14

Vaikystės sampratos kaita Lietuvos švietimo politikoje ; Development of childhood concept in the education policy of Lithuania (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15