Search results

31 results

Elgesio krizių prevencija ir intervencija jav specialiojo ugdymo įstaigose ; Behavioural crisis prevention and intervention in special education facilities in the united states (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Export

Ugdymo kokybės kaip švietimo politikos prioriteto raiška bendrojo lavinimo mokyklų strateginiuose planuose ; Manifestation of educational quality as a priority of educational policy in strategic plans of general education schools (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Export

Regioninės politikos įtaka švietimui vėlyvojo modernumo laikotarpiu ; Regional policy influence on education in late modernity period (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Export

Aukštojo mokslo akreditavimo atsiradimo sąlygos: europinis kontekstas ir Lietuvos situacija ; Conditions for introduction of higher education accreditation: european context and Lithuania's case (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Export

Aukštojo mokslo finansavimo reforma ; Higher education funding reform (2012)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Export

Suaugusių švietimo organizavimas: regioninė dimensija ; Organisation of adult education: the regional dimension (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Export

Mokomųjų dalykų edukacinės kokybės rodikliai bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje ; The Quality Indicators at Secondary School Education (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Export

VPU raidos pagrindiniai tarpsniai ir jo vaidmuo Lietuvos švietimo sistemai ; The fundamental periods of Vilnius pedagogical university and its meaning for the Lithuanian education system (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Export

Mokesčių politikos reikšmė smulkaus verslo kūrimuisi ; Significance of taxation policy for building small business (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Export

Lietuvos aukštojo mokslo reformos klausimas: finansavimo aspektas ; Lithuanian higher education reform: the financing aspect (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Export

Gamtosauginės paskirties renginiai kaip ekologinio dorinio ugdymo forma ; Environmental events as form ecological moral education (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

11

Export

Universitetų valdymo pokyčių analizė po 2009 m. mokslo ir studijų reformos ; Analysis of the changes in universities management after the reform of science and studies in 2009 (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

Export

Aukštojo mokslo vaidmuo regionų plėtroje: mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos įtaka regionų ekonomikai ; The role of higher education in regional development: the impact of researchs and innovations on the regional economy (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

13

Export

Bendrojo lavinimo politika ir įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje (Kauno miesto atvejis) ; General education policy and implementation in Lithuania (Kaunas city case) (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

14

Export

Inovacijų sistemos ir aukštojo mokslo sąveikos analizė ; Analysis of interaction between innovation systems and higher education (2012)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15

Export