Book (print)

Biẻ̂n Đông Việt Nam: những ngày đá̂u tranh kiên cường phản đối giàn khoan HD 981 (2014)

Checking availability at your location

Keywords

Vietnam, China, Strategic aspects, International status

Languages

Vietnamese

Publisher

Nhà xuá̂t bản Văn hóa-thông tin

ISBN

9786045031049, 6045031040

Pages

383 pages