Search results

63 results

Checking availability at your location

HUKUKi GÜVENLiK iLKESi AÇISINDAN KATMA DEĞER VERGiSiNiN DEĞERLENDiRiLMESi ; EVALUATION OF VALUE ADDED TAX IN TERMS OF LEGAL SECURITY POLICY (2015)

Repository: Pamukkale University Repository / Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

3

The meaning of law in the changing world ; Değişen dünyada hukukun anlamı (2006)

Repository: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (E-Journal

4

Avrupa birliği hukuku ve avrupa birliği iş hukukunun kaynakları ve temel özellikleri ; European union law and the sources of european union labour law and basic of features (2013)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

5

Checking availability at your location

Medeni hukuk bakımından tıbbi müdahaleye hastanın rızası ; Consent of the patıent to medıcal ınterventıon ın relatıon to cıvıl law (2016)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

7

Checking availability at your location

Checking availability at your location

As a Part of the Local Government Reform, the Village and Village Law Bill ; Yerel Yönetimler Reformunun Bir Parçası Olarak Köy Kanunu Tasarı Taslağı (2015)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

10

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Tasarım ve haksız rekabet hukuku açısından yedek parçaların korunması ve türkiye’nin ekonomi politik tercih sorunu ; Protectıon of spare parts ın terms of desıgn and unfaır competıtıon law and turkey’s problem of polıtıcal economy preference (2015)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

15