Search results

38 results

Fiscal Policy Council in Poland ; Koncepcja Rady Polityki Fiskalnej w Polsce (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

1

Anti-Crisis Fiscal Policy – Objectives, Conditions, Tools ; Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

2

EFFECTIVENESS OF EXPANSIONARY FISCAL POLICY UNDER CONDITIONS OF STATE FISCAL CRISIS ; EFEKTYWNOŚĆ STYMULACYJNEJ POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA W WARUNKACH KRYZYSU ZAUFANIA BUDŻETOWEGO (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

3

EFFECTIVENESS OF EXPANSIONARY FISCAL POLICY UNDER CONDITIONS OF STATE FISCAL CRISIS ; EFEKTYWNOŚĆ STYMULACYJNEJ POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA W WARUNKACH KRYZYSU ZAUFANIA BUDŻETOWEGO (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

4

The Economic Effects of Fiscal Policy in Hungary in the Period of 2008–2014 ; Gospodarcze skutki polityki podatkowej na Węgrzech w latach 2008–2014 (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

5

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union as an Instrument of Fiscal Policy Coordination in the European Union ; Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu jako narzędzie koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

6

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union as an Instrument of Fiscal Policy Coordination in the European Union ; Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu jako narzędzie koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

7

Fiscal policy rules in Switzerland and in the Federal Republic of Germany – A way to the balanced public finances? ; Wybrane reguły fi skalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym? (2009)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

8

Fiscal policy rules in Switzerland and in the Federal Republic of Germany – A way to the balanced public finances? ; Wybrane reguły fi skalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym? (2009)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

9

The Determinants of Fiscal Effectiveness of the Tax System ; Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

10

Wpływ policy – mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce ; THE IMPACT OF POLICY MIX ON ECONOMIC GROWTH AND LEVEL OF UNEMPLOYMENT (2014)

Repository: University of Lodz: Repository (RUŁ) / Instytucjonalne Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego

11

Podatki dochodowe a funkcje polityki finansowej (2009)

Repository: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz: Repozytorium WSB-NLU

13

Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej (2012)

Repository: University of Bydgoszcz: UKW Repository / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

14

Differences in Fiscal Implications of Tax Policy in Polish Municipalities ; Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

15