Search results

61 results

Styrning och mening : - anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola ; Steering and meaning : - claims for professional actions in teacher education and schools (2009)

Repository: Linnaeus University Kalmar Växjö: Publications

1

Export

Musernas viskningar förr och nu : En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen ; Whispering of the muses - long ago and today : A study of a Muse-ical Learning program within teacher education (2005)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

2

Export

En reformerad lärare : Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik ; School reform and the teacher : The construction of a professional and assessing teacher in policy and teacher interviews (2015)

Repository: Stockholm University: Publications (DiVA)

3

Export

Lärarutbildning i skolans tjänst? : En policyanalys av statliga argument för förändring (2013)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

4

Export

Lärarutbildning i skolans tjänst? : En policyanalys av statliga argument för förändring (2013)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

5

Export

Metod, personlighet och forskning : Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999 ; Method, personality and research. Continuity and change in the knowledge culture of nursing teacher educators 1958-1999 (2009)

Repository: Stockholm University: Publications (DiVA)

6

Export

Ludwig Wittgenstein som folkskollärare ; Ludwig Wittgenstein as an elementary school teacher (2007)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

7

Export

Lära att lära : mot ett militärt, lärande ledarskap ; Teach to learn : towards a military, educating leadership (2011)

Repository: Swedish National Defence College: DiVA (DiVA - Academic Archive On-line)

8

Export

Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv : Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan ; Education for sustainable development from a teacher’s perspective : Subject-bound differences in upper secondary school (2011)

Repository: Karlstad University: Publications

9

Export

Samverkan lärosäte-skola : en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart (2014)

Repository: Örebro University: Publications (DiVA)

10

Export

Är läxor nödvändiga? : En studie över, vilken syn några lärare som undervisar i de lägre åldrarna har på läxor. ; Is homework necessary? : A study of junior-level teacher view on homework (2007)

Repository: Karlstad University: Publications

11

Export

Att styra i namn av framtid : Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning ; To govern in the name of the future : Construction of Subject and disciplinary techniques (2011)

Repository: Stockholm University: Publications (DiVA)

12

Export

Skola och medier : Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden ; Education and Media : Activities and Governance in a Municipality's Development Efforts (2014)

Repository: Umeå University: Publications (DiVA)

13

Export

En studie om lärares arbete vid övergångar : Hur arbetet som bedrivs i arbetslaget återspeglas på individ, grupp och organisation ; A study about teachers work during transitions : How the work carried out in the teacher team is reflected back on the individual, group and organisation (2009)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

14

Export

Skolan runt läraren : En undersökning av lärares psykosociala arbetsmiljö i en svensk och en nya zeeländsk skola. ; The school that surrounds the teacher : A survey of teachers’ psychosocial working environment in a Swedish and a New Zealand school. (2010)

Repository: Karlstad University: Publications

15

Export